WHY FIRST?

老二哲學
 Version
 版本 
2020
 天鵝獎|
No items found.
2019
 天鵝獎|

當第一!很酷對吧?在這款瘋狂又節奏明快的遊戲中,你要搶當第二才能得到分數!這更酷了對吧!在5回合後得到第二高分的玩家獲得遊戲勝利。

老二哲學你學得會嗎?沒什麼比這更刺激的了!

    
系列遊戲+++
No items found.
作者 
插畫 
No items found.
7歲以上|2-6人|15-25分鐘
牌套:60×92mm×38張|另含英文說明書
NT.
490